Nghiên Cứu Và Phát triển

Bộ phận nghiên cứu

Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Trimmings là một trong những bộ phận cốt lõi của công ty và là nguồn lực định hướng phát triển cho chiến lược cạnh tranh trên thị trường. Chính họ cũng giúp giảm thiểu rủi ro trong việc đầu tư thông qua công tác duy trì chất lượng sản phẩm cũng như nghiên cứu ra các sản phẩm mới.


Hoạt động nghiên cứu

Đội ngũ chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm của chúng tôi luôn hướng tới:

Phát triển những sản phẩm có hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Kết hợp với đội ngũ kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật để phân tích những yêu cầu của thị trường.

Đưa ra lời khuyên chính xác về những yêu cầu pháp luật liên quan tới mỗi quy trình sản xuất, nhờ đó tăng thêm sự đảm bảo về chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất.

Duy trì những chứng chỉ về hoạt động, chứng chỉ về sản phẩm và các chứng chỉ liên quan nhằm đảm bảo chất lượng và các hoạt động sản xuất theo yêu cầu của khách hàng và pháp luật.

Luôn cập nhật những quy định của luật pháp quốc tế, cùng với những phân tích sâu sắc về ảnh hưởng của chúng đối với các ngành kinh doanh cốt lõi của Trimmings.