B.S.C.I.

Đạo Đức Và Sự An Tâm

Chứng nhận Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh của chúng tôi là sự đảm bảo cho khách hàng rằng chúng tôi không chỉ sản xuất những sản phẩm có chất lượng – mà chúng tôi còn sản xuất các sản phẩm theo những quy trình chất lượng và hành vi đạo đức của nhân viên chúng tôi.